0


ελιάς και του λαδιού
Αϊβαλί 

 

BU ÜRÜNÜN ARKASINDA KAHYA'LIK GELENEÐÝNÝN ZEYTÝN SEVGÝSÝYLE BÜTÜNLEÞMESÝ YATMAKTADIR.

TEMEL MÝSYONUMUZ DOÐADAN GELEN SAÐLIÐIN  ÇEVRE VE ÝNSANA SAYGI ÝLKESÝNDEN  YOLA ÇIKILARAK  ZEYTÝNÝN ALINTERÝ ÝLE YOÐRULUP SEVÝNCE, MUTLULUÐA , PAYLAÞIMA VE TUTKUYA DÖNÜÞTÜRÜLEREK  ÝNSANA SUNULMASIDIR.


ÝBRAHÝM ÇOLAK

Gümüþlü Beach24/11/2020 Gün Ortalama:0  Bugün4 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.190.82